Stadgar för Föreningen Hemgården i Borås

Antagna vid föreningsmöte 31 januari 2011 och årsmötet 9 mars 2011.

§ 1

Föreningen Hemgården i Borås är en idéell förening, religiöst och politiskt fristående/oberoende med organisationsnummer 864500-2463.

§ 2

Föreningens syfte är att:

•    i hemliknande miljö, samla människor med olika livsförhållanden, åsiktsriktningar och åldrar till varierande och intressestimulerande aktiviteter, vilka främjar förståelse mellan enskilda människor och grupper av människor samt bidraga till en personlig utveckling;

•    genom olika insatser arbeta förebyggande i sociala frågor

•    taga initiativ inom sociala, kulturella samt fritids- och samhällspedagogiska
sektorerna

•    samarbeta med andra organisationer och institutioner inom ovan nämnda eller besläktade verksamhetsfält.

§ 3

Medlemskap i föreningen kan dels vinnas genom personligt medlemskap, dels genom anslutning av förening som verkar på Hemgården eller på annat sätt samverkar med den. Ansluten förening äger rösträtt vid Föreningen Hemgårdens årsmöten endast genom av föreningen själv utsedd representant.

§ 4

Årsavgifter för kommande kalenderår fastställs av höstårsmötet.

§ 5

Personlig myndig medlem och förening som är medlem i Föreningen Hemgården äger en röst var. För förening gäller att endast den av föreningen själv utsedd representant äger rösträtt vid Föreningen Hemgårdens årsmöten.

§ 6

Föreningens beslutande organ är höst- och vårårsmöten, extra föreningsmöte och styrelsemöten.
Styrelsen består av ordförande, minst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter.
Ordförande utses av höstårsmötet för en tid av två år, hälften av såväl ordinarie styrelseledamöter som suppleanter väljs årligen av höstårsmötet för en tid av två år och alla kan omväljas.
Styrelsen konstituerar sig själv och sammanträder när ordföranden finner så nödvändigt eller då minst fyra ledamöter hemställer härom och är beslutsför när minst hälften plus en av dess ledamöter är närvarande.

Det åligger styrelsen att
•    ansvara för den av föreningen bedrivna verksamheten
•    vaka över att föreningen och dess verksamhet fyller sitt syftemål
•    att årligen till revisorn avlämna berättelser om föreningens verksamhet och förvaltning av dess medel under föregående kalenderår.

§ 7

Föreningens höstårsmöte äger att efter förslag av valberedningen utse ett råd bestående av högst 20 ledamöter med en sammansättning som representerar så många olika intresseområden som möjligt inom Hemgårdens verksamhet.
Detta råd skall ges möjlighet att ta del av, följa och utveckla föreningens verksamhet samt inbjudas såväl till Föreningen Hemgårdens höst- och vårårsmöten som till andra av föreningen anordnade medlemssamlingar. Ledamot av Hemgårdens råd utses för ett år och kan omväljas.

§ 8

Föreningens höstårsmöte hålles före 15 november och vårårsmöte före 15 maj och skall vara utlyst senast 14 dagar före mötet.
Styrelsen äger rätt att kalla till extra föreningsmöte när förhållandena så påkallar.

Vid höstårsmötet skall följande ärenden förekomma:

1.    Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
2.    Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
3.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4.    Fastställande av föredragningslista.
5.    Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
6.    Verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår.
7.    Val av funktionärer
a.    Ordförande
b.    Övriga styrelseledamöter
c.    Suppleanter
d.    Revisor
e.    Revisorssuppleant.
8.    Val av ledamöter i Hemgårdens råd.
9.    Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår.
a.    Årsavgift för personligt medlemskap.
b.    Årsavgift för föreningars medlemskap
10.    Val av valberedning
11.    Övriga ärenden.

Vid vår årsmötet skall följande ärenden förekomma.

1.    Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
2.    Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
3.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4.    Fastställande av föredragningslista.
5.    Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
6.    Framläggande av styrelsens berättelser.
7.    Framläggande av revisionsberättelse.
8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9.    Övriga ärenden

§ 9

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten med minst 2/3 majoritet, varvid det ena skall vara ordinarie årsmöte. Mellan mötena skall dock minst en månad ha förflutit.

§ 10

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske genom samma förfaringssätt, som enligt
§ 9 i dessa stadgar. I beslutet om upplösning av föreningen skall anges

•    vad föreningens tillgångar skall användas till
•    var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras, tex. Föreningsarkivet eller motsvarande.

Nu gällande stadgar antogs vid föreningsmöte den 31 januari 2011 och vid ordinarie årsmöte den 9 mars 2011

Föreningens ursprungliga stadgar antogs 1941 och har tidigare ändrats mars 1965, mars 1969, mars 1975, november 1976, april 1979, april 1983, oktober 1989, april 1992, mars 2001, oktober 2003, april 2009, april 2010.